[CROSSFIRE]Group Stage - Group B/M8 Winners Match

BS

WIN

:

LOSE

KZ

2020.10.06

KST 17:00 경기종료

PLAYER

BS

Even.BSDY

ZHENG PENGFEI

BS

XqLuN.BSDY

XIAO QILUN

BS

baby.BSDY

SONG HONGQI

BS

Xxiao.BSDY

ZHENG QI

BS

xiubi.BSDY

HUANG WENXIU

BS

KZ

HAO.KZQIE

LUO HAO

KZ

DAOD.KZQIE

JIN CHUAN

KZ

XiXi.KZQIE

ZHEN FENGYU

KZ

Weii.KZQIE

WANG JIAWEI

KZ

qq.KZQIE

JIA GUOQING

KZ

경기정보

1 Set

BS

10

:

KZ

8

2 Set

BS

10

:

KZ

7

3 Set

BS

0

:

KZ

0