[CROSSFIRE]Group Stage - Group B/M6 Opening Match 1

BS

WIN

:

LOSE

EDG

2020.10.06

KST 13:00 경기종료

PLAYER

BS

Even.BSDY

ZHENG PENGFEI

BS

XqLuN.BSDY

XIAO QILUN

BS

baby.BSDY

SONG HONGQI

BS

Xxiao.BSDY

ZHENG QI

BS

xiubi.BSDY

HUANG WENXIU

BS

EDG

Jerry.EDG

ZHOU JINGJIAN

EDG

Tianhuang.EDG

LI TIANBO

EDG

ChaoZi.EDG

DU CHAO

EDG

Hades.EDG

LI SHUAI

EDG

hihi.EDG

LI XIN

EDG

경기정보

1 Set

BS

10

:

EDG

5

2 Set

BS

10

:

EDG

6

3 Set

BS

0

:

EDG

0